Pasirinkite miestą

Naudojimo sąlygos

Vartotojo sutartis dėl Svetainės paslaugų teikimo https://itprekyba.lt

Ši vartotojo sutartis reglamentuoja santykius, susijusius su interneto išteklių naudojimu adresu https://itprekyba.lt (toliau - Svetainė) tarp https://itprekyba.lt (toliau - Rangovas) ir juridinio asmens ar fizinio asmens, naudojančio svetainę, skirtą skelbimams ieškoti, peržiūrėti ir (arba) talpinti (toliau - „vartotojas“).

Registruodamasis svetainėje arba naudodamasis svetaine ieškodamas / peržiūrėdamas skelbimus, Vartotojas sutinka su šia vartotojo sutartimi (toliau - PS) ir prisiima joje nurodytas teises ir pareigas, susijusias su svetainės naudojimu.

Skelbimų, kurie nėra skirti verslininkystės veiklai, paskelbimas svetainėje yra nemokamas, nebent Svetainėje ir (arba) PS ir (arba) Pasiūlyme būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jei Svetainėje ir (arba) PS ir (arba) Pasiūlyme nėra specialios nuorodos, taip pat yra priešingai: Vartotojo pateiktas nemokamas skelbimas tiesiogiai nurodo, kad jis pateiktas ne dėl to ir ne tam tikslui. verslininkystės veiklos vykdymą. Vartotojai privalo sąžiningai naudotis Svetainės galimybėmis ir užkirsti kelią skelbimų, neatitinkančių tikrųjų Vartotojų tikslų, talpinimui. Terminai, naudojami šiame PS

Interneto šaltinis - integruotos programinės ir aparatinės įrangos bei informacijos rinkinys, skirtas paskelbti internete ir rodomas tam tikra tekstine, grafine ar garso forma. Interneto vartotojai gali naudotis interneto vartotojais per domeno vardą ir („Uniform Resource Locator“) - unikalų el. Pašto adresą, leidžiantį pasiekti informaciją ir aparatūros bei programinės įrangos kompleksą arba per atitinkamą mobilią programą.

Svetainė yra interneto šaltinis, leidžiantis Vartotojui skelbti, ieškoti, peržiūrėti skelbimus. Visos teisės į Svetainę priklauso Rangovui.

Vartotojo asmeninė sąskaita svetainėje (toliau vadinama „Asmenine sąskaita“) yra sąsaja, leidžianti patekti į Vartotojo skelbimų, kitų paslaugų valdymą, už juos sumokėti, atlikti kitus veiksmus naudojant Svetainėje pateiktą informacinę medžiagą. Prisijungimas atliekamas naudojant Vartotojo registracijos duomenis.

Registracijos duomenys yra vartotojo identifikavimo duomenys, skirti vartotojo prieigai prie asmeninės paskyros. Registracijos duomenis sudaro: prisijungimas (Vartotojo el. Paštas naudojamas kaip prisijungimo vardas), slaptažodis, saugos klausimas ir atsakymas į saugos klausimą (naudojamas, jei Vartotojas pamiršo slaptažodį). Taip pat Vartotojas gali prisijungti per socialinį tinklą „Facebook“, „Vkontakte“, „Odnoklassniki“ arba „Google+“.

Skelbimas - Svetainės vartotojo informacinis pranešimas, kuriame yra pasiūlymas apie Produktą (įskaitant kontaktinę informaciją, vaizdus ir bet kokią susijusią informaciją), kurį Vartotojas paskelbė Svetainėje, adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui.

Produktas - bet koks produktas, produktas, paslauga, darbo pasiūlymas ar kitas pasiūlymas, dėl kurio Vartotojas Svetainėje pateikia Skelbimą.

1. Susitarimo dalykas

1.1 Rangovas siūlo jums savo paslaugas tokiomis sąlygomis, kurios yra šios Vartotojo sutarties objektas.

1.2 Rangovas gali pakeisti vartotojo sutartį be įspėjimo. Nauja vartotojo sutarties versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje, nebent naujojoje PS versijoje būtų numatyta kitaip.

1.3. Dabartinė PS versija, taip pat kiti dokumentai, reglamentuojantys Svetainės naudojimo ir Svetainės paslaugų teikimo taisykles, visada yra Svetainėje ir yra prieinami visiems Vartotojams.

2. Paslaugų aprašymas

2.1. Svetainė yra interneto platforma, leidžianti Vartotojui savo rizika ir rizika paskelbti neapibrėžtam asmenų ratui skirtus pasiūlymus sudaryti sandorį, susijusį su Prekėmis, kuria Vartotojas turi teisę disponuoti (pateikti pasiūlymus). ir priimti ar nepriimti kitus Svetainės vartotojus savo nuožiūra ir už jos atsakomybę yra Vartotojo paskelbti pasiūlymai svetainėje, sudaryti ar nesudaryti tinkamos operacijos su Vartotoju, paskelbusiu Skelbimą Svetainėje. Rangovas jokiu būdu negali būti laikomas sandorio organizatoriumi, pirkėju, pardavėju, tarpininku, bet kurio Svetainės vartotojo atstovu ar atstovu ir (arba) kitu suinteresuotu asmeniu, susijusiu su siūlomu / sudarytu sandoriu tarp svetainė. Visos operacijos, kurias Vartotojas atlieka Skelbimo svetainėje pateikimas tarp Svetainės vartotojų, sudaromos ir vykdomos be tiesioginio ar netiesioginio Rangovo dalyvavimo.

2.2. Vykdytojas nesuteikia Vartotojui jokių garantijų, kad bet kokius pasiūlymus, pateiktus Svetainės vartotojams, patalpinant Skelbimą svetainėje arba naudojant Skelbime esančią kontaktinę informaciją, gaus ir apsvarstys kiti Svetainės vartotojai.

2.3. Vartotojas įsipareigoja būti atsargus rinkdamasis savo šalį

2.4. Rangovas taip pat teikia mokamas paslaugas naudodamasis Svetaine, kurios teikimą reglamentuoja viešasis pasiūlymas - https://itprekyba.lt services / oferta

2.5. Mokamų Svetainės paslaugų teikimą reglamentuoja viešasis pasiūlymas - https://itprekyba.lt services / oferta, su kuriuo Vartotojas sutinka mokėdamas už mokamas paslaugas.

3. Rangovo teisės ir pareigos

3.1 Teisės

3.1.1 Svetainėje gauta informacija laikoma Rangovo nuosavybe. Rangovas neprisiima jokių įsipareigojimų užtikrinti šios informacijos konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai su Vartotoju yra raštiškas priešingas susitarimas arba atitinkami galiojančių teisės aktų reikalavimai.

3.1.2 Svetainėje esanti informacija negali būti atgaminama ar naudojama publikacijoms be rašytinio Rangovo sutikimo, nebent puslapyje, kuriame yra tokia informacija, aiškiai nenurodyta kitaip. Svetainėje esančios informacijos kopijavimas gali būti atliekamas tik asmeniniams tikslams.

3.1.3 Rangovas jokiu būdu nebus atsakingas už žalą, nuostolius ar išlaidas, patirtas naudojantis Svetaine ar negalėjimu ja naudotis.

3.1.4. Rangovas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra atlikti atsitiktinį Skelbimų patikrinimą, ar Vartotojas laikosi šio PS, įskaitant automatinį programinės įrangos naudojimą. Pažeidimų atveju, įskaitant atvejus, kai gaunami trečiųjų šalių skundai dėl tokių pažeidimų, Rangovas turi teisę nustatyti skelbimų kokybę, jų atitiktį šio PS ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, sustabdyti arba nutraukti Vartotojo prieigą prie tam tikrų Svetainės paslaugų, įskaitant Skelbimų atmetimą ar blokavimą ir (arba) Vartotojo prieigą prie asmeninės paskyros nepranešus apie tai Vartotojui. Vykdytojo sprendimu Skelbimų ir (arba) Vartotojo registracijos duomenų blokavimas Svetainėje gali būti laikinas arba nuolatinis, atsižvelgiant į šios Vartotojo sutarties ir kitų Svetainės naudojimo taisyklių nustatytų pažeidimų apimtį ir skaičių. Rangovas. Vartotojui pašalinus padarytus pažeidimus, Vykdytojas turi teisę atkurti anksčiau užblokuotą Skelbimą arba Vartotojo prieigą prie asmeninės paskyros.

3.1.5. Rangovas turi teisę vienašališkai pakeisti šį PS ir kitus dokumentus, reglamentuojančius naudojimosi Svetaine ir Svetainės paslaugų teikimo taisykles. Naujas šių dokumentų leidimas įsigalioja nuo jo paskelbimo svetainėje, nebent naujas atitinkamo dokumento leidimas numato kitaip.

3.2 Atsakomybė

Pagal šią vartotojo sutartį rangovas įsipareigoja:

3.2.1 Suteikti vartotojui galimybę talpinti skelbimus svetainėje, ieškoti kitų vartotojų skelbimų, esančių svetainės duomenų bazėje, laikantis rangovo nustatytų taisyklių ir apribojimų.

3.2.2 Suteikti Vartotojui galimybę kontroliuoti prieigą prie jo Skelbimo ir nustatyti kitus Vartotojams pasiekiamus nustatymus tam tikru metu per savo asmeninę paskyrą.

3.2.3 Suteikti Vartotojui galimybę bet kada savo nuožiūra pašalinti Skelbimą ir (arba) jo registracijos duomenis.

3.2.4 Suteikti vartotojui galimybę bet kuriuo metu savo nuožiūra visiškai ištrinti visą informaciją, kurią jis paskelbė svetainėje, per savo asmeninę sąskaitą svetainėje.

4. Vartotojo įsipareigojimai registracijos metu

Pagal šią Vartotojo sutartį Vartotojas įsipareigoja:

4.1 Žinoti ir laikytis Skelbimų skelbimo taisyklių, kurios yra neatsiejama šio PS dalis.

4.2 Svetainėje jokiu būdu neskelbkite informacijos, pažeisdamos Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinę teisę.

4.3 Neskelbkite sąmoningai melagingos informacijos.

4.4 Neskelbkite ir (arba) nepersiųskite naudodamiesi svetaine, medžiagomis ir (arba) produktais, jei Vartotojas neturi tam tinkamų teisių. Tai taikoma medžiagoms, saugomoms autorių teisių, prekių ženklų, patentų, taip pat susitarimams dėl informacijos neplatinimo, konfidencialumo, prekėms, kurias parduoti būtina gauti atitinkamus leidimus, jei tokių nėra, ir panašiai.

4.5 Nepažeiskite Svetainės informacijos saugumo.

4.6 Neįdėkite vykdomojo kodo Vartotojo pusėje, jokių įdėtų objektų, nenaudokite rėmelių ir „iframe“, kaskadinių stiliaus lapų, HTML kodo.

4.7 Neprisistatykite kažkieno vardu ar kito asmens vardu (privatus asmuo ar organizacija). Jokiu būdu neklaidinkite kitų vartotojų ir Svetainės administracijos dėl jų identifikavimo.

4.8 Nesunaikinkite ir (arba) nekeiskite jokios Svetainėje esančios medžiagos, kurios autorius nėra Vartotojas.

4.9 Nenaudokite informacijos apie telefono numerius, pašto adresus, el. Pašto adresus ne svetainės tikslams (skelbimų paieškai, peržiūrai ir talpinimui).

4.10 Neregistruokite naudodamiesi kažkieno el. Pašto adresu ar adresu, kuriuo Vartotojas neturi teisės naudotis.

4.11 Nepersiųskite slaptažodžio prieigai prie savo asmeninės paskyros trečiosioms šalims. Vartotojas yra visiškai atsakingas už visą žalą, kurią jam padarė trečiosios šalys, atsiradusios dėl Vartotojo tyčinio ar netyčinio slaptažodžio perkėlimo iš jo asmeninės paskyros kitam asmeniui. Vartotojas yra atsakingas už slaptažodžio konfidencialumo palaikymą ir bet kokį Svetainės naudojimą per savo slaptažodį.

4.12 Registruodamasis Svetainėje Vartotojas sutinka gauti iš Rangovo ir jo partnerių informacinius ir reklaminius pranešimus jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuos galima atšaukti paspaudus mygtuką „atsisakyti“.

4.13. Lankantis Svetainėje, Vartotojo slapukai įrašomi siekiant išanalizuoti Vartotojo elgesį Svetainėje, nustatyti Vartotojo susidomėjimą ir optimizuoti reklaminių pranešimų kampaniją. Slapukų failas yra žiniatinklio serverio siunčiamas ir Vartotojo kompiuteryje saugomas tekstinis failas, naudojamas Vartotojui autentifikuoti, jo sesijos būsenai stebėti ir interneto svetainių vartotojų statistikos kaupimui. Lankydamasis svetainėje Vartotojas sutinka išsaugoti savo slapukus ir perduoti juos tretiesiems asmenims, kad galėtų išanalizuoti Vartotojo elgesį Svetainėje ir gauti tikslinius reklaminius pranešimus. Vartotojas sutinka gauti tikslinę reklamą pagal apdorotus duomenis, gautus analizuojant jo slapukus. Vartotojas gali atsisakyti įrašyti slapukus, pakeisdamas nustatymus savo naudojamos žiniatinklio naršyklės privatumo / konfidencialumo / asmens duomenų nustatymuose (atsižvelgiant į naršyklės terminologiją).

5. Skelbimų paskelbimo svetainėje taisyklės

5.1 Atsakomybė už Skelbimuose esančios informacijos tikslumą tenka jų teikėjams (skelbimus paskelbusiems vartotojams). Rangovas neprivalo atlikti išankstinio Vartotojo per svetainę paskelbtų ir (arba) išplatintų skelbimų patikrinimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad jis turi savarankiškai įvertinti visą riziką, susijusią su Skelbimų talpinimu, platinimu ir paieška, įskaitant jų patikimumo, išsamumo ar naudingumo vertinimą.

5.2 Rangovas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti Vartotojo skelbti ir (arba) platinti jo skelbimus, taip pat pašalinti Skelbimus iš svetainės, apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui ir nepaaiškinęs priežasčių.

5.3 Rangovas turi teisę pakeisti skelbimų turinio reikalavimus ir sąlygas.

5.4 Rangovas pasilieka teisę redaguoti Skelbimus, kad suteiktų jiems skaitytojui patogias savybes.

5.5 Rangovas pasilieka teisę nevykdyti susirašinėjimo su Skelbimų autoriais.

5.6. Pateikdamas Skelbimą svetainėje, kurioje yra vaizdas (įskaitant nuotrauką), Vartotojas suteikia Rangovui teisę naudoti nurodytą vaizdą (atvira licencija naudoti meno kūrinį) šiais būdais
talpinimas ir platinimas internete ir (arba) el. pašto naudojimas tarp trečiųjų šalių - interneto vartotojų. Rangovas savo nuožiūra nustato vietą, laiką, auditoriją, svetaines, tarp kurių / kuriose bus atliekamas šių vaizdų platinimas / talpinimas. Tuo pačiu metu Rangovas negarantuoja tokio pateikimo ir platinimo, taip pat trečiųjų asmenų - interneto vartotojų - kreipimosi į Vartotoją dėl Vartotojo deklaracijos;
Rangovo reklaminės medžiagos atvaizdo patalpinimas internete.
Nurodytą naudojimo teisę Vartotojas perduoda Vykdytojui nemokamai, neribodamas teritorijos, nuo to momento, kai Vartotojas paskelbia Skelbimą su atitinkamu atvaizdu Svetainėje, per visą išimtinės teisės į atvaizdą laiką, turėdamas galimybę perduoti šią teisę tretiesiems asmenims. Vartotojas leidžia naudoti vaizdus nenurodant autoriaus vardo, taip pat garantuoja, kad šie vaizdai nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.

5.7 Svetainėje draudžiama skelbti skelbimus:
5.7.1 Kurio turinys pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus (jame yra smurto, rasinės neapykantos, pornografijos ir kt. Propaganda).

5.7.2 Kurio turinys pažeidžia visuotinai pripažintus moralės ir etikos standartus.

5.7.3 Informacija, prieštaraujanti Svetainės politikai ir Skelbimų pateikimo svetainėje taisyklėms.

5.7.4. Pateikiamas pasiūlymas dėl Produkto, kuriam parduoti reikalingi specialūs leidimai, jei tokių nėra.

5.7.5. Pasiūlyme pateikiamos prekės, kurių apyvartą riboja arba draudžia dabartiniai Lietuvos įstatymai ir (arba) tarptautinės sutartys.

6. Prieiga prie asmeninės Vartotojų informacijos

6.1 Visa paskelbtame vartotojui esanti informacija

6.1 Visa Vartotojo svetainėje paskelbtuose skelbimuose esanti informacija yra viešai prieinama, išskyrus slaptažodį, norint pasiekti asmeninę paskyrą, ir šiame skyriuje esančią informaciją. Skelbdamas Skelbimus Svetainėje, Vartotojas supranta, kad paskelbtą informaciją jis paskelbia Svetainėje viešai, tai yra, ją galima peržiūrėti bet kuriam Svetainės lankytojui (neribotam asmenų skaičiui), esančiam bet kur, iš įrenginio, turinčio prieigą prie interneto. Atitinkamai Vartotojas supranta ir prisiima visą riziką, susijusią su tokiu informacijos paskelbimu, įskaitant, bet neapsiribojant: riziką patekti į el. Pašto adresą į sąrašus siunčiant šlamštą, riziką gauti el. Pašto adresą įvairiems sukčiams, telefono numerio patekimo į SMS šlamšto siuntėjus ir (arba) SMS sukčius rizika ir kita rizika, kylanti dėl tokio informacijos pateikimo.

6.2 Vartotojo prieigą prie Skelbime esančios informacijos pakeitimo jis daro tik remdamasis unikaliu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kurį Vartotojas pasirinko registruodamasis Svetainėje. Vartotojas yra atsakingas už slaptažodžio saugumą.

6.3 Pamiršus prieigos slaptažodį, Vartotojas turi galimybę gauti slaptažodžio priminimą į jo registracijos metu nurodytą elektroninį paštą ir įvesti savo asmeninę sąskaitą.

6.4 Rangovas deda visas įmanomas pastangas, kad išvengtų neteisėto Svetainės vartotojų asmeninės informacijos naudojimo. Tačiau Rangovas neatsako už galimą piktnaudžiavimą Vartotojo asmenine informacija dėl:

techninės programinės įrangos, serverių ar kompiuterių tinklų problemos, kurių rangovas negali kontroliuoti;
Svetainės veikimo sutrikimai, susiję su tyčiniu ar netyčiniu Svetainės naudojimu kitiems tikslams, kuriuos vykdo trečiosios šalys,
slaptažodžių ar informacijos iš Svetainės (įskaitant netyčinį) perdavimą vartotojams kitiems asmenims, kurie neturi galimybės susipažinti su šia informacija dėl registracijos sąlygų ir sudarė sutartis su Vykdytoju.
6.5. Vartotojas savarankiškai ir savanoriškai nusprendžia pateikti Vykdytojui arba paskelbti viešai prieinamą asmeninę ir kitokią informaciją apie save (Vartotojo pavardė, vardas, pavardė, tėvavardis ar pseudonimas, el. Pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, taip pat bet kokia kita Vartotojo pateikta informacija, kai naudodamiesi svetaine) šios vartotojo sutarties vykdymo tikslais.

6.6. Registruodamasis Svetainėje Vartotojas sutinka rinkti, tvarkyti, saugoti ir naudoti jo įvestus asmens duomenis (vardas, telefono numeris, el. Paštas ir kt.) Pagal liepos 27 d. Federalinį įstatymą Nr. 152. , 2006 („Dėl asmens duomenų“). Vartotojas taip pat sutinka perduoti šiuos duomenis trečiajai šaliai, jei trečioji šalis yra partneris https://itprekyba.lt, ir teikia informacines sistemas vartotojams teikti papildomas paslaugas. Tokiu atveju duomenys turėtų būti perduodami trečiajai šaliai naudojant automatizavimo priemones, užtikrinančias tinkamą šių duomenų subjektų teisių apsaugą, o trečiosios šalies informacinė sistema privalo turėti atitinkamą sertifikatą. Tarpvalstybinis duomenų perdavimas yra įmanomas tik tuo atveju, jei užsienio valstybė, kurioje yra informacinės sistemos serveriai, užtikrina tinkamą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą. Vartotojas bet kuriuo metu gali išjungti savo paskyrą susisiekęs su palaikymo tarnyba info@itprekyba.lt.

6.7 Vartotojo prieiga prie besikeičiančios asmeninės informacijos, esančios profilyje (pavardė, vardas, tėvavardis ir kt.), Suteikiama tik remiantis unikaliu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kurį Vartotojas įvedė registracijos metu.

7. Svetainės medžiagų naudojimas

7.1 Kiekvienas Svetainės vartotojas yra atsakingas už jo vardu paskelbtą informaciją ir šio paskelbimo pasekmes.

7.2 Svetainė yra tik informacijos perdavimo priemonė, o Rangovas jokiu būdu nėra atsakingas už jos tikslumą ir aktualumą.

7.3 Rangovas deda visas įmanomas pastangas, kad pašalintų iš svetainės neatsargią, netikslią ar žinomą neišsamią informaciją, tačiau galiausiai atsakomybė už ją tenka ją paskelbusiems asmenims.

7.4 Perspausdinant ir kitaip naudojant Svetainės medžiagą, būtina pateikti nuorodą į Svetainę.

7.5 Tuo atveju, jei Vartotojas išsaugo skelbimą ar dalį jame esančios informacijos savo duomenų bazėje, esančioje už Svetainės ribų, Vartotojas už tai atsako pagal Asmens duomenų įstatymą, kaip asmens duomenų valdytojas. .

7.6 Neleidžiama naudoti programinės įrangos (scenarijų, robotų) informacijai iš Svetainės skaityti

7.7 Svetainės logotipas, pavadinimas, dizaino elementai, dizainas ir bendra išvaizda yra Rangovo nuosavybė ir juos naudoti draudžiama.

8. Garantijos ir atsakomybė

8.1. Kadangi Vartotojas savarankiškai, savo nuožiūra ir Rangovo nekontroliuojamas, patalpina Skelbimus Svetainėje

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų vartotojo patirtį. Tęsdami tolesnį svetainės naudojimą, jūs sutinkate su tuo. Daugiau informacijos rasite Slapukų politika

Supratau
Aukcionas baigtas
min
sek
Pasirinkta
Pridėti